Edyta Mazurek

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Legnicy​​

Kancelaria nr X w Legnicy

O Kancelarii

Witamy serdecznie na stronie Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Edyty Mazurek. Z egzekucją sądową związana jestem od roku 2013, kiedy to rozpoczęłam aplikację komorniczą. Doświadczenie zawodowe nabywałam w kilku kancelariach komorniczych, a w roku 2022 r. rozpoczęłam pracę na stanowisku Komornika Sądowego. Na naszej stronie internetowej możecie Państwo znaleźć użyteczne informacje dotyczące postępowań komorniczych oraz zakresu, w jakim działa komornik. Jako kancelaria komornicza dysponujemy bardzo dobrą infrastrukturą teleinformatyczną oraz lokalową. 

W Kancelarii Komornika Sądowego funkcjonują nowoczesne rozwiązania informatyczne umożliwiające szybką i skuteczną egzekucję należności. Kancelaria posiada również dostęp do systemów: Ognivo, CEPIK, EPU, EPUAP, CEIDG, EKW, BMS, PUE ZUS, GUS. 

Kancelaria realizuje zadania z zakresu:

Egzekucji świadczeń pieniężnych

Zabezpieczeń

Wydania nieruchomości

Wydania ruchomości

Eksmisji

Spisów inwentarza

Doręczeń

Rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego wymaga złożenia u komornika stosownego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej. Powinien on zawierać szczegółowe dane wierzyciela (imię, nazwisko, ewentualnie nazwę firmy, dokładny adres) oraz dłużnika (w tym przypadku warto podać także w miarę możliwości numer PESEL, numer dowodu osobistego czy imiona rodziców, a w przypadku firm NIP).

We wniosku należy wskazać komornikowi, na jakiej podstawie zwracamy się o wszczęcie egzekucji, podając tytuł wykonawczy, który posiadamy. Trzeba określić kto i kiedy go wydał. Wniosek składany komornikowi musi też jasno określać spełnienia jakiego świadczenia na podstawie posiadanego tytułu wykonawczego oczekujemy. Czy ma to być zapłata określonej kwoty pieniężnej, wykonanie jakiejś czynności – taką będzie na przykład opuszczenie lokalu przy wniosku o dokonanie eksmisji – czy też może wydanie określonej rzeczy – tak będzie choćby przy wniosku o odzyskanie przedmiotu, za który dłużnik nie uregulował należności.

W ramach składanego wniosku można też wnosić o wyegzekwowanie zwrotu zasądzonych i ujętych w tytule wykonawczym opłat sądowych czy odsetek. Składając wniosek o wszczęcie egzekucji wierzyciel powinien określić, czy domaga się całości czy części zasądzonego roszczenia. Nie ma natomiast konieczności wskazywania sposobu przeprowadzenia egzekucji, choć jeśli wierzyciel chce, może tak uczynić, wskazując jeden lub kilka sposobów egzekucji należności, na przykład: z posiadanych przez dłużnika ruchomości, z rachunków bankowych, z wynagrodzeń lub świadczeń emerytalno-rentowych czy z nieruchomości będących własnością lub współwłasnością dłużnika. Jeśli wierzyciel tego nie zrobi, komornik sam ustala i wybiera najlepszą dla zaspokojenia roszczeń wierzyciela metodę.

Składając wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej należy bezwzględnie pamiętać o konieczności dołączenia do niego oryginału tytułu wykonawczego oraz o złożeniu na wniosku własnoręcznego podpisu.

W razie gdy wierzyciel korzysta ze swego prawa do wyboru komornika z innego rewiru niż przewidziany w kodeksie postępowania cywilnego, powinien do wniosku dołączyć stosowne oświadczenie. 

Wnioski do pobrania znajdą Państwo w zakładce Pliki do pobrania.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są na podstronie RODO

Licytacje nieruchomości

Licytacje ruchomości

Właściwość terytorialna

Komornik działa na obszarze swojego rewiru. Zasięg terytorialny obejmuje właściwość Sądu Rejonowego w Legnicy. Kancelaria przyjmuje sprawy spoza rewiru na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Kontakt

Nazwa Kancelarii

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Edyta Mazurek, Kancelaria nr X w Legnicy

Formularz Kontaktowy

Wysyłając zapytanie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO)

Numer telefonu

+48 530 484 080

Adres

Kancelaria nr X w Legnicy
ul. Rynek 9 lok. 10, 59-220 Legnica

Rachunek bankowy

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
71 16001462 1748 5197 4000 0004

EPU ID

3246

Godziny przyjmowania stron

Poniedziałek: 9:00 - 14:00,
Wtorek: 9:00 - 15:00,
Czwartek: 8:00 - 13:00,
Komornik pełni dyżur w każdy czwartek w godzinach od 10 do 13